Hemsidan är under uppbyggnad

Martin Engström länsstyrelsen i Örebro

har skrivit en kort information om migrationsstudien av gös i Hjälmaren. Rapporten återges här i sin helhet.

Syfte

Det yrkesmässiga fisket efter gös i Hjälmaren är ett av Sveriges mest lukurativa insjöfisken, och framhålls ofta som ett föregångsexempel för ett väl fungerande och hållbart nyttjande av en fiskresurs. För att säkerställa att gösfisket i Hjälmaren förblir hållbart kräver dock förvaltningen tillförlitlig kunskap om gösens beståndsstruktur, överlevnad och beteende/vandringar.

Som en del av framtagandet av förvaltningsplan för fisk och fiske i Hjälmaren så kommer under 2021 ytterligare undersökningar med akustisk telemetri av den könsmogna gösar (gös över 45 cm) i Hjälmaren att göras. Projeket avser dels kartlägga hjälmargösens lekvandring, födosöksvandring och årstidsvandringar, dels skatta överlevnaden och förbättra beståndsuppskattningar av den fångstbara gösen i Hjälmaren. Detta för att bl a erhålla ett bättre underlag för framtida förvaltning. Projektet startade under hösten 2020 under ledning av Gustav Hellström från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Umeå och länsstyrelserna runt Hjälmaren

Metodik

Under perioden hösten 2020 till hösten 2021 märktes 200 gösar över minimimåttet 45 cm. Gösarna köptes från yrkesfiskarnas bottengarnsfångst och då från olika delar av sjön, fördelat utifrån en grov beståndsanalys. D v s flest gösar märktes från de område där flest enligt statistiken har fångats (11% Mellan- och Hemfjärden, 68% Stor-Hjälmaren, 15% södra Hjälmaren och 5% från östra Hjälmaren). Gösarna försågs med en inopererad sändare samt märktes med ett yttre märke i form av en väl synlig blicka. Det senare för att lätt kunna känna igen den sändarförsedda fisken och på så sätt få den återutsatt vid fångst.

Sändarna har en livslängd av ca 2 år och under den tiden kommer gösens vandringsmönster i sjön att registreras av i dagsläget 60 akustiska loggrar som satts ut på strategiska platser i sjön. Under hösten 2021 har loggrarnas registreringar lästs av och batterier byts ut. Loggrarnas data kommer under vintern att bearbetas av SLU i Umeå.

Vår förhoppning är att under kommande år nyttja möjligheten att även följa andra fiskarter, viktiga för hjälmarens ekosystem och fiske.

Med vänlig hälsning

Martin Engström länsstyrelsen i Örebro

Bild på förstorat brickmärke. Den naturliga storleken är 25×6 mm

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *