Hemsidan är under uppbyggnad

Föreningen Hjälmarens Vänner har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att bevara och utveckla Hjälmaren som en levande sjö för såväl allmänhetens rekreation, föreningsliv, näringsliv som naturvårdsintressen samt med särskild målsättning att bevaka beslut och forskning som berör sjöns fortlevnad. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen består av både fysiska och juridiska personer.

Föreningens stadgar: https://drive.google.com/file/d/1Qcps6etlkRaLjEiOcgiIaFN71kM3L_cB/view?usp=sharing

Styrelse

 • Birgitta Åberg Andersson, ordförande, Tel 0732905020
 • Hans Nyström, sekreterare
 • Christer Björklund, kassör. Tel 0705687833
 • Anna Eklund, ledamot
 • Hans Johansson, ledamot
 • Patrik Josefsson, ledamot
 • Carina Brånn, ledamot

Adresser

Postadress: Föreningen Hjälmarens Vänner, Södra Vinön 515, 715 93 Odensbacken

Mailadress: info@hjalmarensvanner.se

Plusgiro: 1934849-9

Swish: 1235339577

Verksamhetsplan för 2023

/https://drive.google.com/file/d/1SRKFmi4-wL-7zHU6RWrlRSUSpZHDY6fe/view?usp=drive_link

Årets verksamhetsplan ligger som en länk till Google Drive. Klicka på den om du är intresserad. Den är numera antagen av föreningen och ordet Förslag gäller inte.

Verksamhetsplan 2022

Detta är en verksamhetsplan för Föreningen Hjälmarens Vänner 2022. Planen ska hjälpa oss att uppfylla ändamålet med vår förening. Enligt våra stadgar är ändamålet att:

A) bevara och utveckla Hjälmaren som en levande sjö för såväl allmänhetens rekreation, föreningsliv, näringsliv som naturvårdsintressen samt

B) med särskild målsättning att bevaka beslut och forskning som berör sjöns fortlevnad.

Som utgångspunkt för verksamhetsplanen har vi våra stadgar, första årets aktiviteter samt de teman som kom upp under vår konferens på Vinön i december 2021. Vi kan dela in verksamhetsplanen i fem strategiska mål som vi fyller med konkreta aktiviteter och delmål som går att följa upp. Alla aktiviteter vi planerar och genomför under året skall bidra till kunskapshöjning, antingen hjälpa oss att inhämta ny kunskap eller att sprida kunskap och relevant ny forskning och nya utredningar och lösningar för Hjälmaren.

Fem strategiska mål 2022

 • Bevara och utveckla Hjälmaren som en levande sjö
  • Utveckla vår organisation till att bli en levande, inspirerande och demokratisk kraft för Hjälmarens bästa.
  • Se till att fler får kännedom om föreningen
  • Bevaka beslut och forskning som berör sjön.
  • Söka extern finansiering

1.1      Bevara och utveckla Hjälmaren som en levande sjö för såväl allmänhetens rekreation, föreningsliv, näringsliv som naturvårdsintressen.

Under 2022 bidrar vi till detta genom att genomföra öppna aktiviteter där vi bjuder in medlemmar och allmänhet.

Delmål

1.      Årsmöte 23 april. Solgården Odensbacken – ett välbesökt och trevligt årsmöte med inslag av kunskapsförmedling, musikunderhållning och gott fika

2.      Familjedag 12 juni – en båtresa på Hjälmaren för allmänhet och medlemmar

3.      Vattendragsvandring september – en välbesökt vandring i Kvismaredalen som anknyter till frågan om övergödning av Hjälmaren, för allmänhet och medlemmar, hålls och marknadsförs i samband med ”Vattenveckan”.

4.      Höstkonferens 12 november – en välbesökt och inspirerande dag med kunskapshöjande inslag samt stort utrymme för allmänhet och medlemmar att engagera sig, diskutera viktiga frågor och komma med förslag på verksamhetens innehåll 2023.

1.2      Utveckla vår organisation till att bli en levande, inspirerande och demokratisk kraft för Hjälmarens bästa.

Det gör vi genom att utveckla en effektiv organisation under året och hålla minst fyra protokollförda styrelsemöten. Därutöver bildar vi arbetsgrupper som arbetar kring de teman som kom upp på vår första höstkonferens (på Vinön den 4 dec 2021).En styrelseledamot / grupp är sammankallande och lämnar rapporter om arbetsgruppens idéer och planer till styrelsen. Följande teman kom upp på höstkonferensen:

 • ”Syrebrist – Övergödning”.
 • ”Återskapande av våtmarker – Fiskens föryngringsområden”
 • ”Båtliv”
 • ”Förbifart ål – Vandringsled förbi slussar”
 • ”Göra Hjälmaren mera känd”

 Se Bilaga 1. för anteckningar från gruppdiskussionerna på höstkonferensen 4 dec 2021

Vi väljer en styrelseledamot att vara sammankallande i respektive grupp. Det ska vara lätt att engagera sig i vår förening och att veta vilka temagrupper som finns, samt hur man kan komma med i arbetet. Vi avser koppla föreningen till ett studieförbund under året, inom vilket våra arbetsgrupper kan arbeta som studiecirklar.

Delmål:

 1. Minst 4 protokollförda styrelsemöten
 • Varje tema från höstkonferensen har fått en ansvarig styrelseledamot/ sammankallande
 • Kontaktuppgifter till dessa sammankallande finns tydligt kommunicerade på hemsidan så att intresserade lätt kan ansluta till arbetsgruppernas möten
 • Varje styrelseledamot har kallat till minst ett första möte för att undersöka intresset, diskutera arbetssätt och välja ut några frågor att fokusera på under 2022. Se bilaga 1. för anteckningar från höstkonferensen
 • Föreningen har valt och anslutit sig till ett studieförbund, via vilket styrelsen och arbetsgrupperna kan få tillgång till möteslokaler mm.

1.3      Se till att fler får kännedom om föreningen och att vi blir fler medlemmar.

Årets mål är att fördubbla antalet medlemmar. Detta arbetar vi med genom våra öppna arrangemang samt via aktiviteter på vår hemsida, vår Facebook-sida, samt att vi syns i olika typer av media runt Hjälmaren

Delmål:

 1. Antalet medlemmar i Föreningen Hjälmarens Vänner har ökat från 56 till 112 vid årsskiftet 2022/2023
 • Våra aktiviteter har belysts i media minst lika många gånger 2022 som under vårt första år som nystartad förening dvs 5 gånger.
 • Vi har under året utvecklat och genomfört någon form av intresseväckande & kunskapshöjande frågetävling som ökar trafiken in på vår hemsida och vår Facebook sida och som bidrar till ökat engagemang för Hjälmarens bästa.

1.4      Bevaka beslut och forskning som berör sjön.

Våra aktiviteter kopplat till detta strategiska mål är att svara på remissen om Hjälmaren som rekreationsområde (sista datum 28 februari) samt löpande bevaka om det kommer fler remisser eller forskningsrapporter som vi bör engagera oss i. 2022 är valår och inför valet kommer vi som förening ta initiativ till (i samarbete med andra, eller på egen hand) en hearing med de politiska partierna om viktiga Hjälmarfrågor.

Delmål:

 1. Vi har utvecklat arbetssätt för att involvera våra medlemmar i arbetet med att svara på eventuella remisser relevanta för Hjälmaren bästa
 • Vi har svarat på remisen ”Utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde” senast 28 februari 2022
 • Vi bevakar och lyckas kommunicera ut relevanta rapporter, åtgärdsprojekt och nyhetsartiklar kopplade till Hjälmarens bästa till våra medlemmar via vår Facebook eller hemsida
 • Vi har genomfört en politikerhearing den 18 augusti, med fokus på Hjälmarfrågor.

1.5      Söka extern finansiering

För att kunna genomföra en del av det vi planerar behöver vi medel. En arbetsgrupp bildas för att undersöka vilka möjligheter till extern finansiering som finns och informera styrelsen om detta löpande under året. Ska vi ha som mål att söka extern finansiering för genomförande av någon av de idéer som kommer fram i arbetsgrupperna under året?

Delmål:

 1. En arbetsgrupp för ekonomi och finansiering har bildats, sammankallande styrelseledamot utsetts och minst två möten i arbetsgruppen har hållits
 • Lista över var medel för aktiviteter kan sökas har tagits fram med sista ansökningsdatum för varje utlysning
 • Minst två ansökningar om extern finansiering för åtgärder som gynnar föreningens ändamål har inlämnats under året.

Årscykel 2022

Januari

Styrelsemöte

Arbete med att svara på remissen om Hjälmarens som rekreationsområde

Februari

Styrelsemöte

Bilda arbetsgrupper

Mars

Styrelsemöte

Arbete i arbetsgrupper

Förbereda årsstämma; Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) verksamhetsplan med budget, revisorernas berättelse-   ska vara klart för utskick till medlemmar senast en vecka innan årsstämma, Kallelse till årsstämma tre veckor innan

April

Årsstämma (ska hållas innan april månads utgång)

Nya styrelsen konstituerar sig

Arbete i arbetsgrupper

Maj

Arbete i arbetsgrupper

Juni

Båttur på Hjälmaren för föreningens medlemmar

Arbete i arbetsgrupper

Juli

Arbete i arbetsgrupper

Augusti

Styrelsemöte

Hearing inför valet

Arbete i arbetsgrupper

September

Vattendragsvandring i samband med Vattenveckan i Sörmland

Kräftskiva för medlemmar

Arbete i arbetsgrupper

Oktober

Styrelsemöte

Förbereda höstkonferens

Arbete i arbetsgrupper

November

Höstkonferens

Arbete i arbetsgrupper

December  

Arbete i arbetsgrupper